Välkommen till
Advokatfirman O&P.

Om oss.

Advokatfirman Ottosson & Pakas består av fem advokater och jurister med olika kompetens och personlighet.

Behöver du hjälp i en skilsmässa, i frågor som rör dina barn alternativt har begått eller utsatts för ett brott har vi kompetens och erfarenhet för att hjälpa dig.

Vi vill ge dig den hjälp du har rätt att förvänta dig. Eftersom rättsområdena ofta går in i varandra har det visat sig att vår bredd har blivit avgörande för ett bra resultat. Vi kommer tillsammans med dig lugnt och metodiskt gå igenom ditt ärende och vi sätter gemensamt upp en plan för hur vi ska hjälpa dig på allra bästa sätt. Målet är alltid att du, oavsett utgång, ska känna dig involverad, bekräftad och prioriterad.

Advokatfirman Ottosson & Pakas har kontor i Göteborg, Alingsås, Borås, Vänersborg och Uddevalla.

Använd kontaktformuläret på kontaktsidan om du vill bli uppringd eller hör av dig till oss på 031 – 17 68 70 eller info@advokatfirmanop.se.

Advokat.

Advokattiteln är skyddad i lag och det är bara om man är medlem i Sveriges Advokatsamfund som man får kallas advokat.

Det innebär också att advokater ska följa så kallad god advokatsed. Advokattiteln är en kvalitetsstämpel och skyddad i lag. Vi har lagstadgad tystnadsplikt och klientens bästa sätts alltid främst.

För att bli advokat måste man dels ha genomgått en femårig juristutbildning samt ha tagit juristexamen. Utöver utbildningen krävs det minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet vid en advokatbyrå, ibland i kombination med tingstjänstgöring vid domstol. Efter en skriftlig och muntlig examination och goda referenser har du möjlighet att få söka inträde i Sveriges Advokatsamfund. Kraven på kvalitet är höga. 

Endast en advokat får arbeta som försvarare. 

Integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Advokatfirman O&P ansvarar för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi åtar oss ett uppdrag. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Personuppgifterna används också för fakturering och för kontakt med dig som klient. 

Personuppgifter till utomstående lämnas inte ut annat än då det särskilt överenskommits eller om det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Det kan också vara för att fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma ett myndighetsbeslut. Advokatfirman O&P kan komma att lämna ut uppgifterna till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud ifall det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med myndighetsbeslut och lag såsom exempelvis stadgarna i artikel 6.1 i Dataskyddsförordningen, bokföringslagen, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt de vägledande reglerna för god advokatsed som vi enligt rättegångsbalkens 8 kap 4 § är skyldiga att följa, under tio år från dagen för ärendets slutförande. 

Information om hur Advokatfirman O&P använder personuppgifter som rör dig har du rätt att begära ut från oss helt utan kostnad. Du har rätt att begära rättning av uppgifter som du bedömer är felaktiga. Om du är missnöjd med Advokatfirman O&Ps behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn över all personuppgiftsbehandling. 

Hemsidan använder inga cookies varför IP-nummer, som skulle kunna utgöra en personuppgift, inte sparas. 

För frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att kontakta oss på mail, info@advokatfirmanop.se. Det övergripande ansvaret åvilar styrelsens VD, advokat Mardin Pakas.